Het landelijke project Cultuureducatie met Kwaliteit sluit zijn 2e periode af en krijgt een nieuwe 4-jarige impuls in 2021 – 2024 (CmK3).  

In de afgelopen CmK periode zijn veel scholen in samenwerking met Muziekschool Waterland en PleinC aan de slag gegaan om muziekonderwijs in een doorgaande leerlijn in te zetten als onderdeel van het curriculum.  

De CmK3 periode geeft scholen de kans om een bredere kijk te ontwikkelen op cultuuronderwijs en deze vanuit verschillende disciplines schoolbreed op te zetten. Scholen krijgen de mogelijkheid om hun leerlingen op verschillende manieren in aanraking te laten komen met cultuur waaronder muziek maar ook dans, beeldend, theater, cultureel erfgoed, literatuur, media, science, filosofie en podium- en musea bezoek.

   

Een praktische aanpak voor schoolbreed cultuuronderwijs 

MSW heeft samen met PleinC een model ontwikkeld waarin theorie direct gekoppeld is aan een praktische uitvoering in de klas. Het begint bij de visie van de school en de leerdoelen en competenties voor de leerlingen. Na een kort traject om deze visie op cultuuronderwijs voor de school te ontwikkelen volgt een serie van workshops gericht op de praktijk. Binnen deze workshops werken vakdocent en leerkracht samen om leervragen te formuleren. Deze leervragen zijn vervolgens weer de basis voor een uitvoerbare lessenserie.   

Een voorbeeld: Een school gaat aan de slag met het thema lente en de discipline beeldend. Een leerkracht van groep 1-2 formuleert daarbij de volgende leervraag:   

“Hoe kunnen de kinderen hun zintuigen actief gebruiken om een onderwerp te verkennen?”  

Doordat er voor een concreet thema, discipline en leervraag is gekozen kunnen vakdocent en leerkracht nu samen een lessenserie van 4 lessen ontwerpen.  Zo wordt de visie omgezet tot concrete activiteiten.  

Basisschool de Bloeiende Perelaar ging in groep 3 & 4 aan de slag met het maken van een lente-tuin en de discipline beeldend. De centrale leervraag was ”Hoe haal je meer uit het reflecteren op het werk?”. Met als doel dat de kinderen ervaren dat je altijd iets goeds kunt verzinnen en verbeelden als je je fantasie maar gebruikt.  

  

De verbinding tussen school en cultuurinstelling 

Om het cultuuronderwijs verder te verankeren in de school worden vakdocenten ook getraind in het begeleiden van de leerkrachten vanuit een coachende rol. Zo ontwikkelen Leerkrachten zichzelf op het gebied van cultuureducatie. Daarnaast gaan vakdocent en leerkracht hierdoor meer dezelfde taal spreken. Dit bevordert de samenwerking en zorgt voor verbinding tussen de culturele instelling en de school.   

Een essentieel verschil tussen CmK2 en CmK3 is dat deze periode nadrukkelijk ingezet wordt om de programma’s in het curriculum van de scholen te borgen. Alle kinderen krijgen daardoor gelijke kansen om deel te nemen aan culturele activiteiten. Daar waar mogelijk ook buiten schooltijd.   

CmK3 gaat van start met 25 nieuwe scholen. Reeds deelnemende scholen gaan daarnaast ook verder en een verdiepingsslag maken voor hun programma.   

 


Over de organisatie van CmK3 in de regio Waterland 

Cultuureducatie met Kwaliteit zet zich in om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben, belangrijke vaardigheden leren en zich ontwikkelen tot creatieve en kritische mensen.  

Muziekschool Waterland is penvoerder van deze regeling voor de gemeentes Beemster, Waterland en Wormerland. In de CmK3 periode wordt Edam- Volendam toegevoegd.   

Het CmK-traject wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit ambtenaren van betreffende gemeentes, bestuurder primair onderwijs, directie primair onderwijs, PleinC en de directie van Muziekschool Waterland. PleinC ondersteunt als overkoepelende provinciale organisatie de penvoerder Muziekschool Waterland, scholen en cultuuraanbieders in het verwezenlijken van hun culturele doelstellingen.