Algemene voorwaarden onderwijs

Algemene voorwaarden onderwijs

Januari 2022

Artikel 1 Definities

1.1 Het Scholenteam van Muziekschool Waterland,  hierna te noemen MSW.

Inschrijving KvK : 37128990

1.2 Onderwijsinstelling: iedere instelling voor onderwijs en/of iedere onderwijs-gerelateerde instelling die met MSW in onderhandeling treedt en/of diensten afneemt dan wel wenst af te nemen van MSW.

1.3 Functionaris(sen): medewerkers van MSW of door MSW ingehuurd, die zijn gekwalificeerd op het gebied van in de overeenkomst(en) omschreven werkzaamheden en op locatie van een onderwijsinstelling als ook daarbuiten, werkzaamheden verricht(en).

1.4 Opdracht: opdracht ter zake van door MSW te verlenen diensten en of te leveren producten in de ruimste zin van het woord, die een onderwijsinstelling aan MSW verstrekt en die door MSW  wordt aanvaard.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, de offertes, de uitgevoerde of uit te voeren opdrachten van het Scholenteam van MSW verricht aan onderwijsinstellingen. Zij zijn niet van toepassing op alle andere activiteiten van MSW  en de klant die niet als onderwijsinstelling wordt aangemerkt volgens de definitie van Artikel 1.

2.2 Tenzij in een specifiek geval uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, wijst MSW toepasselijkheid van eigen voorwaarden van onderwijsinstelling of andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Het is partijen niet toegestaan zijn of haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden of een opdracht aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij(en).

2.6 MSW behoudt zicht het recht voor deze Algemene leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging aan de onderwijsinstelling. Bij een eenzijdige wijziging heeft de onderwijsinstelling het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat de wijziging in gaat.

Artikel 3 Offertes 

3.1 Bij aanvaarding van een offerte of na het doen van een bestelling door een onderwijsinstelling gelden de voorwaarden die in offerte of productbeschrijving zijn beschreven. Door ondertekening van de offerte, c.q. overeenkomst dan wel door het plaatsen van de bestelling, komt tussen partijen een bindende overeenkomst tot stand.

3.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.3 Eventuele (aanvullende) mondelinge uitlatingen, toezeggingen en afspraken van en met ondergeschikten of vertegenwoordigers van MSW binden MSW niet, tenzij deze (aanvullende) afspraken schriftelijk door MSW worden bevestigd.

Artikel 4 Uitvoering van een opdracht

4.1 MSW zal (een) opdracht(en) naar beste inzicht en vermogen uitvoeren

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van een opdracht dit vereist, heeft MSW het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Als de aard van de werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, zal hiervan aan onderwijsinstelling mededeling worden gedaan.

4.3 Onderwijsinstelling draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MSW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan onderwijsinstelling redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een opdracht, tijdig aan MSW worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van een opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan MSW zijn verstrekt, heeft MSW het recht de uitvoering van een opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijzen aan onderwijsinstelling in rekening te brengen.

4.4 Wanneer de vooraf gegeven informatie van onderwijsinstelling afwijkt van de situatie zoals door een functionaris van MSW wordt aangetroffen bij uitvoering van de opdracht (zoals het aantal leerlingen dat deelneemt aan de uitvoering, het aantal groepen en/of het aantal te verrichten activiteiten en alle andere zaken die redelijkerwijs van invloed zijn op de uitvoering van de opdracht) brengt MSW de meerkosten die het uitvoeren van de opdracht met zich meebrengt in rekening bij onderwijsinstelling.

4.5 MSW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat MSW is uitgegaan van de door onderwijsinstelling verstrekte gegevens.

4.6 Onderwijsinstelling en MSW stemmen het tijdvak waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd in onderling overleg af.  Het tijdvak waarbinnen (dan wel het tijdstip waarop) MSW de overeengekomen werkzaamheden zal moeten hebben verricht, is bij benadering, te goeder trouw en naar beste weten opgegeven, in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

4.7 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zal plaatsvinden, mag MSW de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de onderwijsinstelling de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.8 Wanneer de voor de in een opdracht omschreven controle- of andere werkzaamheden benodigde gegevens niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking van MSW staan, worden deze werkzaamheden geacht door de onderwijsinstelling te zijn aanvaard.

4.9 Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder begrepen instrumenten, materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt door MSW en voor rekening en risico van MSW, tenzij anders is overeengekomen.

4.10 Vervoer van leerlingen en medewerkers van onderwijsinstelling worden, indien uitvoering van de opdracht op een andere locatie plaatsvinden dan op de locatie van onderwijsinstelling, door onderwijsinstelling geregeld en bekostigd en vallen onder volledige verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht(en)

5.1 Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen z.s.m. en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat een opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de werkzaamheden door MSW daardoor worden beïnvloed. MSW zal onderwijsinstelling zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op een opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, is MSW gerechtigd de opdracht dienovereenkomstig aan te passen tenzij deze consequenties zijn veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijze kunnen worden toegerekend aan MSW. MSW zal onderwijsinstelling hierover tijdig inlichten.

Artikel 6 Prijzen en betaling

6.1 Alle betalingen van onderwijsinstelling aan MSW zullen worden gedaan op een door MSW aan te wijzen bankinstelling.

6.2 Op alle door MSW geleverde producten en diensten zijn de door MSW vastgestelde prijzen van toepassing.

6.3 De aangeboden en overeengekomen prijzen en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en inclusief alle kosten voor vervoer, verzekering, materiaalhuur e.d.

6.4 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

6.5 De overeengekomen prijs voor de levering van producten en diensten, kan door MSW bij vooruitbetaling in rekening worden gebracht.

6.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van onderwijsinstelling niet op. Onderwijsinstelling is niet bevoegd om enig door hem gepretendeerde vordering op de overeengekomen prijs in mindering te brengen of met de overeengekomen prijs te verrekenen.

6.7 Indien onderwijsinstelling in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van 30 dagen te voldoen, dan is onderwijsinstelling van rechtswege in verzuim. Onderwijsinstelling is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat onderwijsinstelling in verzuim is tot het moment dat het volledige bedrag is voldaan.

6.8 Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door MSW worden gemaakt om de nakoming van de betalingsverplichtingen van onderwijsinstelling af te dwingen, komen ten laste van onderwijsinstelling.

Artikel 7 Opschorting

Indien onderwijsinstelling met betaling of met de nakoming van enige andere verplichting die krachtens de opdracht op hem rust in verzuim is, is MSW gerechtigd alle nog uit te voeren werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht(en) ten behoeve van onderwijsinstelling op te schorten zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. MSW is daarbij onder meer gerechtigd haar functionarissen die bij onderwijsinstelling op locatie werken, terug te halen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Voor zover er sprake is van verkoop van goederen, geldt dat alle door MSW geleverde goederen uitsluitend eigendom blijven van MSW tot aan het moment dat onderwijsinstelling alle vorderingen van MSW op onderwijsinstelling zowel voortvloeiende uit de opdracht(en) alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de opdracht(en) is nagekomen.

8.2 Onverminderd hetgeen in artikel 6 omtrent betaling is gesteld, is MSW in geval onderwijsinstelling in gebreke blijft met betaling van enige opeisbare som, gerechtigd alle aan onderwijsinstelling geleverde goederen terug te nemen. Indien MSW hiertoe wenst over te gaan, zal zij Onderwijsinstelling zeven (7) werkdagen gunnen om de geleverde goederen vrijwillig aan MSW te retourneren.

Indien Onderwijsinstelling hiertoe niet overgaat, is MSW, dan wel de door MSW aangewezen vertegenwoordigers, gerechtigd het bedrijf van Onderwijsinstelling te betreden teneinde de geleverde goederen terug te nemen. De aan de terugname verbonden kosten zullen door MSW aan onderwijsinstelling in rekening worden gebracht. Als bij terugname blijkt dat de goederen niet of beschadigd aanwezig zijn, zal de schade op basis van de waarde die de goederen bij ingebruikname hadden, verhaald worden.

8.3 Onderwijsinstelling zal de geleverde goederen niet bezwaren of vervreemden, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is onderwijsinstelling verplicht MSW hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.4 Alle door MSW ter beschikking gestelde programmatuur, met inbegrip van nieuwe versies daarvan, zijn, c.q. worden verstrekt op basis van een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht. MSW verklaart dat zij beschikt over het recht om de programmatuur aan de onderwijsinstelling te verstrekken indien de rechten op de programmatuur bij een toeleverancier berusten.

Artikel 9 Duur en beëindiging van een opdracht

9.1 Een opdracht tussen MSW en een onderwijsinstelling wordt aangegaan voor het komende schooljaar, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

9.2 Bij opzeggen of annuleren van reeds bestelde of overeengekomen opdrachten en goederen door onderwijsinstelling wordt het volledige bedrag van de bestelde of overeengekomen opdracht door MSW in rekening gebracht bij de onderwijsinstelling. Alle bepalingen van artikel 6 zijn in dat geval onverkort van kracht.

9.3 Als een opdracht wordt opgezegd, worden alle overige lopende opdrachten gecontinueerd, tenzij MSW en onderwijsinstelling anders overeenkomen.

9.4 Indien MSW een opdracht tussentijds opzegt, dan wordt zij niet schadeplichtig. Bij in gebreke blijven van MSW bij de uitvoering van de opdracht behoudt MSW het recht om, in goed overleg met onderwijsinstelling, een alternatieve dienst dan wel product te leveren tegen de overeengekomen prijs, binnen het overeengekomen tijdvak.

9.5 Als van overheidswege relevante dwingende maatregelen worden voorgeschreven die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, is MSW gerechtigd een alternatief programma aan te bieden. De geldende opzegtermijn zoals opgenomen in de betreffende opdracht blijft dan van toepassing.

9.6 Het nalaten van MSW om op enig moment enige bepaling uit een opdracht af te dwingen, tast in geen enkel opzicht de rechten aan om alsnog volledige nakoming van onderwijsinstelling te eisen.

Artikel 10 Ontbinding

10.1 Partijen hebben het recht een opdracht, zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang, te doen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, indien de andere partij:

  • aantoonbaar en herhaaldelijk niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de opdracht(en) voortvloeien en in verzuim is;
  • in staat van faillissement wordt gesteld, surseance van betaling is verleend, in staat van liquidatie is of een bewindvoerder over (een deel van) diens activa is aangesteld.

10.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 heeft MSW recht op vergoeding door onderwijsinstelling van de door haar geleden schade, kosten, rente en dergelijke.

10.3 Indien een opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van MSW op onderwijsinstelling uit hoofde van de desbetreffende opdracht onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Garantie

11.1 MSW verplicht zich tot het met zorg verrichten van de haar gegeven opdracht.

11.2 De garantie houdt in het kosteloos – doen – opsporen en/of herstellen van gebreken in de door MSW geleverde fysieke producten. De garantie brengt evenwel niet met zich mee dat overeengekomen bedragen die haar onderwijsinstelling haar verschuldigd zijn niet binnen de overeengekomen betalingstermijn behoeven te worden voldaan.

11.3 De garantie heeft geen betrekking op gebreken bij de uitvoering van de opdracht als gevolg van een ongeval, nalatigheid van de onderwijsinstelling, onoordeelkundig gebruik of een ander gebruik dan in het normale verkeer gewoon is.

11.4 Slechts de oorspronkelijke onderwijsinstelling kan een beroep doen op de garantie. Indien de onderwijsinstelling de producten zelf wijzigt of door derden laat wijzigen vervalt de garantieverplichting.

Artikel 12 Klachten

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en of geleverde goederen dienen door onderwijsinstelling binnen vijf werkdagen na realisatie of levering te worden gemeld aan MSW. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MSW in staat is adequaat te reageren.

12.2 Als de klacht gegrond is, zal MSW naar eigen keuze, hetzij een vergoeding aan onderwijsinstelling betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de verrichte werkzaamheden of geleverde goederen, hetzij alsnog op correcte wijze uitvoering aan de opdracht geven.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (producten-)aansprakelijkheid is MSW niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, kosten, rente of nadelen, waaronder bedrijfs- of stagnatieschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de onderwijsinstelling als bij derden, een gevolg zijnde van het gebruik of verbruik van door MSW geleverde zaken, dan wel veroorzaakt door hulppersonen die voor het leveren van zaken en of diensten zijn ingeschakeld, dan wel veroorzaakt door hulpzaken die bij de levering of de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Verder is MSW niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van werknemers of derden, van wie MSW zich bij de uitvoering van een overeenkomst bedient. Iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook wordt derhalve uitgesloten, voor zover dat niet strijdig is met dwingend recht.

13.2 MSW is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen, die door haar worden verstrekt voordat de overeenkomst met de onderwijsinstelling tot stand komt. De onderwijsinstelling blijft verantwoordelijk voor toegepaste administratie- en berekeningsmethodes jegens overheids- en andere instellingen.

13.3 MSW draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die door MSW ter beschikking gestelde personeelsleden mochten veroorzaken aan derden of de onderwijsinstelling zelf. (Onderwijsinstellingen zijn op grond van artikel 6: 170 BW aansprakelijk voor degenen die onder hun toezicht werken; zij doen er juist aan hun WA-verzekering ter zake aan te passen).

13.4 MSW is slechts aansprakelijk voor schade geleden door onderwijsinstelling, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van MSW met dien verstande dat deze aansprakelijkheid beperkt is tot de maximale factuurwaarde.

13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MSW wordt gemeld.

13.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de onderwijsinstelling jegens MSW vervallen 1 jaar na het moment dat onderwijsinstelling daarmee bekend werd of kon zijn.

Artikel 14 Overmacht

14.1 MSW is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens opdracht, de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan: alle omstandigheden die een normale uitvoering van de opdracht(en) verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand, van buiten komend onheil zoals overstromingen en blikseminslag en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in iedere vorm, stakingen, overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, het door derden van wie MSW voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, niet (tijdig) nakomen van hun verplichtingen jegens MSW als gevolge van overmacht bij die derden.

14.3 Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, of met zekerheid zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de onderhavige opdracht(en) te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Als zich een situatie van overmacht voordoet, zal de betrokken partij onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere partij mededeling doen.

Artikel 15 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht(en) van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring

16.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede verstaan auteursrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten, handelsnaamrechten en merkrechten, ter zake van door MSW, haar werknemers of haar functionarissen bij de uitvoering van (een) opdracht(en) ontworpen en/of vervaardigde zaken en anderszins ter beschikking gestelde zaken, bij MSW, diens licentiegevers of diens toeleveranciers, ongeacht of de onderwijsinstelling daarvoor heeft betaald.

16.2 Indien MSW in afwijking van artikel 16.1 bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor onderwijsinstelling ontwikkelde zaken over zullen gaan op onderwijsinstelling, dan laat dit onverlet de bevoegdheid van MSW om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van MSW aan om ten behoeve van zichzelf of derden activiteiten te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van onderwijsinstelling zijn of worden verricht.

16.3 Onderwijsinstelling verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden en/of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de opdracht(en) met MSW. Ieder ander verdergaand recht van onderwijsinstelling tot gebruik, openbaarmaking, verveelvoudiging en/of wijziging van de door MSW geleverde zaken, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen en software, is uitgesloten. Een aan onderwijsinstelling toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet overdraagbaar aan derden en is beperkt tot gebruik binnen de eigen organisatie.

16.4 Het is onderwijsinstelling niet toegestaan, om enige aanduiding van auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of een ander recht van intellectuele eigendom, uit de aan haar ter beschikking gestelde zaken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de ter beschikking gestelde zaken.

16.5 Onderwijsinstelling garandeert dat door MSW bij de vervulling van een opdracht, en met name door de verwerking van de door MSW van de onderwijsinstelling ontvangen zaken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens enige wet van intellectuele eigendom. Onderwijsinstelling vrijwaart MSW zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens vorenbedoelde wet en/of regelgeving geldend kunnen maken.

16.6 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is MSW bevoegd de nakoming van een opdracht op te schorten, tot het moment dat in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat MSW door de vervulling van de opdracht geen inbreuk maakt op deze rechten van derden.

Artikel 17 Geschillen

17.1 Op elke opdracht tussen MSW en onderwijsinstelling is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag.

17.2 Alle geschillen tussen MSW en onderwijsinstellingen zullen ter beslechting aan de rechtbank worden voorgelegd, tenzij de wet dit dwingend uitsluit.