ALGEMENE VOORWAARDEN vanaf 1 augustus 2023

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals die u hierbij getoond worden.

Aanmelding en inschrijving
Aanmelding en inschrijving vindt plaats op basis van een volledig ingevuld en ondertekend of digitaal verzonden aanmeldingsformulier of de schriftelijke bevestiging van verlenging. Hierdoor verplicht de cursist zich tot betaling van het cursusgeld voor de duur van de cursus vanaf het instapmoment tot en met het einde van de cursus.
Kosten voor het gebruik van instrument(en) en materiaal zijn hierbij niet inbegrepen, tenzij vermeld.
Voor de duur van de verschillende cursusvormen zie de informatie op de website www.muziekschoolwaterland.nl.
Inschrijving is geldig onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Beëindiging inschrijving
Wanneer een cursus een jaar of minder lang duurt, vervalt de inschrijving na die periode automatisch. Omvat een cursus een langere periode dan blijft de inschrijving tot schriftelijke afmelding van kracht.

  • De inschrijving wordt beëindigd indien er onvoldoende deelnemers hebben ingeschreven voor een cursus. Hierover vindt overleg plaats met de cursist.

Intrekking van een inschrijving
Intrekking van een inschrijving voor een nieuwe cursus kan tot 5 werkdagen voor de startdatum van de cursus waarvoor ingeschreven is.

  • Intrekking van een inschrijving binnen 5 werkdagen voor de startdatum van de cursus brengt een betalingsverplichting met zich mee van 15% van de kosten van het lesgeld.

Tussentijds uitschrijven cursussen
Uitschrijven met (gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld is alleen mogelijk bij:

  • cursussen met een looptijd van meer dan 10 weken.
  • verhuizing naar een woonplaats buiten het werkgebied van de muziekschool.
  • langdurige ziekte (meer dan 4 weken).

Het verzoek tot restitutie in bovenstaande gevallen dient schriftelijk of per email te worden ingediend bij de administratie van de muziekschool. Bij opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand en er wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Duur van een cursusjaar
Een jaarcursus loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het daarop volgende jaar en omvat het aantal lessen dat op de website www.muziekschoolwaterland.nl staat aangegeven; bij langdurige ziekte of verhindering van de docent wordt er een vervanger gezocht.

Voor activiteiten die een cursusjaar duren geldt het volgende:

  • Lessen worden volgens het afgesproken rooster gegeven; verandering hiervan dient te geschieden in overleg met en met instemming van de instelling.
  • Bij verhindering van de cursist dient deze dit te melden aan de administratie. De cursist kan geen aanspraak doen op het inhalen van de betreffende les.
  • Indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden waardoor geen lessen in levenden lijve gegeven kunnen worden, dan biedt Muziekschool Waterland alternatieve lesvormen aan, bijvoorbeeld via instructies/huiswerk en/of online lessen. Wanneer Muziekschool Waterland geen alternatief aanbiedt komen gemiste lessen in aanmerking voor restitutie.
  • De cursist heeft, indien, buiten de verantwoordelijkheid van de cursist meer dat 10% van de lessen niet gegeven zijn, recht op restitutie van een deel van het lesgeld op basis van verhouding van het aantal gemiste lessen tot het aangegeven minimum aantal waarop de cursist recht kan doen gelden. Het minimum restitutiebedrag is € 25,00.

Docent/cursusleider
Cursisten kunnen geen aanspraak maken op lessen van een bepaalde docent. Muziekschool Waterland garandeert lessen op basis van een professioneel lesplan gegeven door competente docenten.

Portretrecht
Met het insturen van een gemachtigd inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met het gebruik van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Muziekschool Waterland hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Dit materiaal kan gebruikt worden voor flyers, programmaboekjes, de website, social media, het jaarverslag en dergelijke) tijdens de looptijd van de overeenkomst en daarna. Indien bezwaar tegen dit automatisch akkoord is aangetekend zal Muziekschool Waterland zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Privacy
Muziekschool Waterland respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in de Muziekschool, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.
Via deze link: privacy statement kunt lezen wat dit statement inhoud.

Betalingswijze
Betaling van cursussen geschiedt via automatische incasso.
Bij (jaar)cursussen bestaat de mogelijkheid afhankelijk van het bedrag om het lesgeld in 2 of 4 gelijke delen maandelijks van de opgegeven rekening af te laten schrijven. Deze termijnen vallen binnen de looptijd van de cursus. De afschrijvingen vinden pas plaats na het van start gaan van de cursus. Nota’s van minder dan € 70,- dienen in één termijn te worden voldaan, nota’s van meer dan 150,– mogen in 4 termijnen betaald worden. Nota’s zonder automatische incasso worden met € 7,50 administratiekosten verhoogd.

Bekendmaking
Bovenstaande voorwaarden staan permanent vermeld op de website van Muziekschool Waterland.