ALGEMENE VOORWAARDEN vanaf 1 augustus 2024

 

 1. Wat betekenen de begrippen?

Algemene voorwaarden:             dat zijn deze algemene voorwaarden.

Cursus:                                                de door ons georganiseerde muziekactiviteit op het gebied van muziek,  zoals muziekles, ensembles en orkesten, koren, etc.

Cursusgeld:                                       de kosten die je betaalt voor het deelnemen aan een cursus (instrumenten en materiaal vallen daar niet onder).

Jij/je/jou:                                           dat ben jij, de deelnemer van een cursus.

Wij/ons:                                             Stichting Muziekschool Waterland.

 

 1. Wanneer zijn de algemene voorwaarden van toepassing?
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten over een cursus. En op aanbiedingen en verlengingen van een cursus.
 • We kunnen met jou afspreken dat we afwijken van deze algemene voorwaarden. Zo’n afwijking is alleen geldig als dit schriftelijk of per e-mail is gegaan.
 1. Ik wil mij inschrijven voor een cursus   
 • Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een cursus:
 1. Door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier op onze website
 2. Door het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier op locatie van Muziekschool Waterland (samen) met een medewerkers van de administratie.
 • Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet de inschrijving worden gedaan door jouw wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd).
 • Volg je al een cursus en wil je deze verlengen? Bij cursussen korter dan 35 weken schrijf kun je opnieuw inschrijven via onze website voor het volgende blok. Informatie over de duur van de cursus kun je vinden op muziekschoolwaterland.nl.
 • Een inschrijving is altijd onder voorbehoud van voldoende deelnemers. Als er te weinig deelnemers zijn, kan de cursus niet doorgaan. Je ontvang hier tijdig bericht over. Heb je al betaald, dan krijg je het cursusgeld terug.
 1. Betaling van cursusgeld
 • Je bent verplicht het cursusgeld voor de duur van de cursus te betalen. Dit is vanaf het moment dat je start met de cursus tot het einde van de cursus.
 • Betaling van het cursusgeld gaat via eenmalige overboeking (per factuur) of automatische incasso.
 • Nota’s van minder dan € 70,- moet je via eenmalige overboeking (per factuur) of automatische incasso betalen.
 • Bij (jaar)cursussen kun je het cursusgeld in 2 of 4 gelijke delen betalen, afhankelijk van het bedrag:
 • Nota’s tussen € 70,- en € 150,- mag je in 2 termijnen betalen.
 • Nota’s van meer dan € 150,– mag je in 4 termijnen betalen.
 • De betalingstermijnen vallen binnen de looptijd van de cursus. De afschrijvingen vinden plaats na de start van de cursus. (vanaf drie weken na de start).
 • De kosten voor het gebruik van instrumenten en materiaal is niet in het cursusgeld inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 1. Ik wil mijn online inschrijving herroepen
 • Heb je je online ingeschreven voor een cursus? Dan mag je deze cursus herroepen (annuleren) binnen veertien dagen na de datum van inschrijving. Je hoeft geen reden op te geven.
 • Heb je al deelgenomen aan de cursus? Dan kun je deze niet meer herroepen. Heb je betaald voor meerdere cursusdagen? Dan betalen we de lessen die je nog niet hebt gevolgd aan je terug.
 • Heb je je niet online ingeschreven? Of was dit langer dan 14 dagen geleden? Lees dan artikel 6 voor de mogelijkheden om de cursus te beëindigen.
 1. Ik wil de cursus beëindigen
 • Is de cursus nog niet gestart? Dan kun je de cursus annuleren:
 1. tot 5 werkdagen voor de startdatum van de cursus.
  Dit is kosteloos. Je hoeft geen cursusgeld te betalen. Heb je al betaald? Dan krijg je dit van ons terug.
 2. binnen 5 werkdagen voor de startdatum van de cursus.
  Omdat wij voorbereidingskosten hebben gemaakt, moet je ons een klein deel van het cursusgeld betalen (15%).

6.2.        Je kunt de cursus beëindigen door het sturen van een e-mail naar info@muziekschoolwaterland.nl.  Als de cursus al is gestart dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

6.3.        Na de opzegtermijn van 1 maand hoef je geen cursusgeld meer te betalen. Heb je het cursusgeld vooruit betaald? Dan betalen wij dat wat je te veel hebt betaald weer terug.

 1. Hoe lang duurt de cursus?
 • Een cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Wil je weten hoeveel lessen jouw cursus heeft, kijk dan op muziekschoolwaterland.nl.
 • Volg je een cursus die loopt voor een periode van 1 jaar of korter, dan eindigt de cursus automatisch aan het eind van de cursusperiode. Je hoeft je niet uit te schrijven.
 • Volg je een cursus die langer duurt dan 1 jaar, bijvoorbeeld door verlenging, dan eindigt de cursus niet automatisch. Wil je stoppen? Dan lees je in artikel 6 hoe je de cursus kunt beëindigen.
 1. Lesrooster en docent
 • Cursussen worden gegeven volgens het afgesproken rooster. Het wisselen van dag of tijd gaat altijd in overleg met ons of de docent.
 • Wij spannen ons in dat je les krijgt op basis van een professioneel lesplan gegeven door competente docenten.
 • Je kunt geen aanspraak maken op lessen van een bepaalde docent.
 • Bij (langdurige) ziekte of verhindering van de docent wordt een vervanger gezocht.
 • Kun je niet aanwezig zijn bij een les, dan moet je dit melden via info@muziekschoolwaterland.nl je hebt geen recht op een vervangende les of terugbetaling van cursusgeld.
 1. Overmacht
 • Is sprake van overmacht of onvoorziene omstandigheden waardoor lessen niet kunnen doorgaan, dan stellen wij je hiervan op de hoogte. Wij kunnen er dan voor kiezen om een alternatieve invulling te geven aan de cursus, door bijvoorbeeld:
 • lessen te verplaatsen naar een andere datum en/of tijdstip
 • lessen te verplaatsen naar een andere locatie;
 • lessen online of in hybride vorm te geven;
 • een andere docent aan te wijzen.
 • Overmacht is de situatie dat de cursus niet kan doorgaan op de afgesproken manier door een omstandigheid die niet aan ons te wijten is of aan ons kan worden toegerekend. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht in geval van:
 • ziekte of verhindering van (ingehuurde) docenten;
 • stroomstoringen, computervirussen, uitval of storingen van internet;
 • storingen of uitval van technische apparatuur;
 • brand;
 • extreme klimaatomstandigheden;
 • noodsituaties of rampen;
 • virusuitbraak, epidemie of pandemie;
 • terroristische aanslagen;
 • of een andere situatie waarop wij geen (beslissende) controle hebben.
 • Al wij geen passend alternatieve invulling kunnen geven aan de cursus, dan betalen wij de gemiste lessen aan je terug.
 • Wij zijn niet verplicht tot vergoeding van schade bij overmacht, ook niet als wij daardoor enig voordeel hebben.
 1. Aansprakelijkheid
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van jouw spullen.
 • Wij hebben de informatie op onze website met zorg samengesteld. Voor eventuele schade door fouten of verouderde informatie op de website zijn wij niet aansprakelijk. Aan de publicatie van cursusgelden, namen van docenten, tijden en de inhoud van een cursus of les kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Aansprakelijkheid voor schade door opzet of bewuste roekeloosheid van onze kant, is niet uitgesloten.
 1. Privacy

Wij gaan zorgvuldig met jouw privacy en jouw persoonsgegevens om. Dit doen wij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In ons privacy statement kun je lezen hoe wij dat doen. Hier lees je bijvoorbeeld waarom wij persoonsgegevens van jou hebben, wat we ermee doen en hoe lang we jouw gegevens bewaren.

 Wijzigen algemene voorwaarden

Wij kunnen te allen tijde deze algemene voorwaarden aanpassen naar aanleiding van beleidsmatige of sociaaleconomische ontwikkelingen. Wij zullen je dan tijdig op de hoogte brengen van de aanpassingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de aangepaste voorwaarden zal minstens één maand zitten. Hebben de aanpassingen tot gevolg dat je een prestatie ontvangt die wezenlijk anders is dan de oorspronkelijke prestatie? Dan mag je de overeenkomst met ons ontbinden per de datum dat de aangepaste voorwaarden in werking treden.

 1. Slotbepalingen
  • Deze algemene voorwaarden staan gepubliceerd op onze website: www.muziekschoolwaterland.nl.
  • Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en ons is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  • Is een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig, dan blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. Wij vervangen dan in onderling overleg met jou de ongeldige bepaling door een bepaling die qua inhoud en strekking zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.